Condicions Generals de Contractació

Última actualització 16 juny 2021

El Gestor del servei de transport individualitzat mitjançant vehicles elèctrics és la societat CITYSCOOT ESPAÑA SL, societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 47010, Foli 184, Full 538.064, Inscripció 1ª i proveïda de NIF nº: B-67.482.455 (en endavant, «CITYSCOOT»), que ofereix a Barcelona el servei d’utilització compartida de lloguer per un temps determinat dels vehicles de la flota de la que aquesta disposa (el «Servei»), en virtut de les llicències temporals d’ús comú especial del domini públic que li han estat atorgades per l’Ajuntament de Barcelona mitjançant resolució de la Regidora de Mobilitat de 21-05-2020, publicada a la Plataforma de Serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, amb data de 22-05-2020, a les persones que es registren correctament d’acord amb aquestes Condicions com a client del Servei i donades d’alta per CITYSCOOT (en endavant, el «Client»).

Les dades de contacte de CITYSCOOT són les següents:

Domicili: c/ Ciutat d’Asunción, nº 26, Nave C de Barcelona (08030).

Telèfon d’atenció al client: +34 911 23 88 86 (Cost d’una trucada local des d’un mòbil espanyol). 

Correu electrònic: [email protected]

Aquestes Condicions Generals d’Ús de Servei (en endavant, les «CGUS») estableixen, a partir de la seva acceptació per part de l’Usuari, les condicions d’accés i ús del Servei CITYSCOOT, segons la definició d’aquests termes inclosa a continuació.

Qualsevol ús del Servei CITYSCOOT implica el compliment de les CGUS per part de l’Usuari.

Aquestes CGUS estan dirigides als Usuaris del Servei CITYSCOOT dins del territori espanyol. Els usuaris que vulguin accedir al servei en un altre país han de consultar les CGUS del país en qüestió en el Lloc d’Internet  www.cityscoot.eu i acceptar-les a l’aplicació. D’altra banda, els usuaris que vulguin accedir al Servei CITYSCOOT en una altra ciutat on s’ofereix el servei seran convidats a l’Aplicació a llegir i acceptar les CGUS aplicables en aquesta ciutat.

 

 ARTICLE 1: DEFINICIONS

«Accessoris de l’Usuari»

fa referència als objectes i efectes personals de l’Usuari i de les persones transportades en l’escúter durant un Lloguer.

«Accessoris de l’escúter»

fa referència als cascos homologats, als Documents a Bord i a les gorres higièniques presents en l’escúter.

«Aplicació»

fa referència a l’aplicació mòbil de CITYSCOOT (o a l’aplicació mòbil d’un tercer soci, segons els casos), que permet als Usuaris, entre altres coses, reservar un escúter.

«Casc»

fa referència al casc propietat de CITYSCOOT, situat sota el seient, i posat a disposició de l’Usuari.

«Bagul»

es refereix al bagul instal·lat a l’escúter, que conté un Casc quan està activat (és a dir, disponible per a l’usuari).

«Codi de Reserva»

fa referència al codi de quatre dígits que l’Usuari rep en el moment de confirmar-se la reserva i que ha d’introduir en el teclat numèric de l’escúter per començar el Lloguer.

«Condicions Generals d’Ús del Servei» o «CGUS»

fa referència a aquest document, les condicions han d’haver estat acceptades per l’Usuari per poder utilitzar el servei.

«Documents a Bord»

fa referència al conjunt dels documents següents: la còpia del certificat d’assegurança, la còpia del permís de el vehicle i el comunicat amistós d’accidents, presents en l’escúter.

«Espai Personal»

fa referència a l’espai de gestió en línia per a l’Usuari que disposi d’un compte de CITYSCOOT a través de l’apartat «El meu compte», accessible a través del Lloc d’Internet www.cityscoot.eu o de l’Aplicació després de l’autenticació. En aquest espai, l’Usuari té la possibilitat, entre altres coses, de gestionar les seves dades personals, de consultar el seu historial de Lloguers i les seves factures CITYSCOOT, així com d’adquirir minuts de Lloguer de prepagament

«Identificadors»

fa referència a l’adreça de correu electrònic (i, si escau, al nombre de telèfon mòbil) de l’Usuari i la contrasenya que hagi escollit per identificar-se i connectar-se a l’Aplicació i utilitzar el Servei.

«Inscripció»

fa referència al procés de registre d’un futur Usuari de Servei CITYSCOOT en les condicions estipulades a l’article 5.1 d’aquestes CGUS. La Inscripció al Servei CITYSCOOT és gratuïta.

«Lloguer» 

fa referència al temps d’utilització de l’escúter per part d’un Usuari. El Lloguer comença des del moment en què s’introdueix el Codi de Reserva a l’escúter i conclou per iniciativa de l’Usuari (mitjançant el botó FI del teclat de l’escúter, o mitjançant l’Aplicació (quan aquesta ho permeti), un cop bloquejat l’escúter i encès el pilot «Lliure» de l’escúter), sempre que es respecti el procediment de devolució de l’escúter que preveu l’article 7.4.6, o per iniciativa de CITYSCOOT en els casos que preveu l’article 7.4.8.

«Programa de Fidelitat»

fa referència al programa de fidelitat de CITYSCOOT contemplat a l’article 14.2.

«Pausa»

fa referència a la parada temporal de l’escúter durant un Lloguer.

«Reserva»

fa referència a l’acció de reservar un escúter a través de l’Aplicació abans del Lloguer.

«Escúter»

fa referència a un dels escúters elèctrics identificat per la seva placa de matrícula o pel seu nombre personal i posat a disposició dels usuaris per part de CITYSCOOT.

«Servei» o «Servei CITYSCOOT»

fa referència al servei de Lloguer de curta durada d’escúters en autoservei ofert per CITYSCOOT o per qualsevol empresa controlada per CITYSCOOT.

«Servei d’Atenció al Client»

fa referència al centre d’informació i assistència de CITYSCOOT posat a disposició dels usuaris per respondre a preguntes i reclamacions a través de diferents canals definits a l’article 7.2.

«Lloc Internet»

fa referència a la pàgina web del Servei CITYSCOOT disponible a l’adreça www.cityscoot.eu.

«Client»

Fa referència a qualsevol persona física major d’edat que hagi creat un compte introduint la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya després d’haver acceptat les presents CGUS. El Client només pot utilitzar el servei CITYSCOOT un cop finalitzat el registre.

«Usuari»

fa referència a qualsevol Client que reuneixi totes les condicions recollides en l’article 4 d’aquestes CGUS i que hagi creat un compte de CITYSCOOT, o un compte en l’aplicació d’un tercer soci i hagi finalitzat el registre, que li permeti utilitzar i gaudir del Servei CITYSCOOT a les condicions d’aquestes CGUS. 

«Zona CITYSCOOT»

fa referència a una zona geogràfica definida per CITYSCOOT, que per a la ciutat de Barcelona és la que preveu l’annex del Decret de l’Alcaldia de Barcelona del 4 de juliol de 2019, a l’interior de la qual l’Usuari ha de finalitzar el seu Lloguer retornant l’escúter en un emplaçament públic autoritzat per a l’estacionament de vehicles amb motor de dues rodes de la seva elecció dins d’aquesta zona. Les Zones CITYSCOOT apareixen visibles en l’Aplicació. A l’escúter, un pilot lluminós groc situat sobre el manillar s’il·lumina quan es troba fora d’aquesta zona. CITYSCOOT es reserva el dret de modificar l’àmbit geogràfic d’una zona CITYSCOOT en qualsevol moment, donant sempre compliment a la regulació aplicable a el servei.

ARTICLE 2: OBJECTE

El propòsit d’aquestes CGUS és establir les condicions i les modalitats d’accés i ús del Servei. Qualsevol accés i qualsevol ús del servei queden subordinats a l’acompliment de les CGUS i altres textos legals que resultin d’aplicació, acceptades per l’Usuari.

ARTICLE 3: TARIFES D’ACCÉS AL SERVEI

El Servei es factura per minuts. El preu aplicat per minut es detalla a l’Annex 1.

Els Lloguers, en funció de la seva durada, i les compres de «paquets de minuts» seran objecte d’una factura.

Qualsevol minut de Lloguer iniciat es comptabilitzarà i facturarà com un minut complet.

Els «paquets de minuts» estan subjectes a un període de validesa, tal com se li indica a l’usuari en el moment de la compra. A part de les condicions que apliquen com a dret de desistiment, la compra no està subjecta a cap reemborsament.

Els preus i sancions aplicables seran els que es trobin vigents el dia de la reserva. Aquests podran ser modificats en qualsevol moment per CITYSCOOT, de conformitat amb l’article 17.2 d’aquestes CGUS.

L’Usuari accepta que el detall de la factura i el compliment de les CGUS s’estableixin i demostrin en particular sobre la base de l’Aplicació i dels dispositius de CITYSCOOT. 

ARTICLE 4: CONDICIONS D’ACCÉS AL SERVEI

Per utilitzar el servei, l’Usuari ha de complir amb totes les següents condicions:

 

 • Ser major d’edat (tenir al menys 18 anys).

 

 • Enviar electrònicament

 

o una còpia dels següents documents dels què sigui titular:

– Permís de conduir expedit en qualsevol Estat membre de la Unió Europea o en estats part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu d’acord amb la normativa comunitària tipus AM, A1, A2, A o B en vigor o un permís de conduir no europeu, sigui quin sigui l’idioma, sempre que compleixi el que preveu l’article 21 Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de conductors, estigui redactat en alfabet llatí i que inclogui una fotografia de carnet ; o

– Si el document enviat no inclou fotografia, també haurà d’enviar algun dels següents documents en vigor per poder accedir al servei:

 

    (I) document d’identitat emès en algun país de l’Espai Econòmic Europeu o a Suïssa; o

   (Ii) un passaport, en qualsevol idioma, sempre que estigui redactat en alfabet llatí; o

  (Iii) un permís de residència espanyol (únicament per a les persones residents a Espanya).

 

o una fotografia que confirmi la identificació de la persona usuària.

 

o en un període de 15 dies des de la sol·licitud d’inscripció, un certificat dels punts disponibles al permís de conducció (obtenció via web de la DGT). En cas de no presentar-se el document en el termini indicat, el servei quedarà suspès fins a la seva presentació.

 

L’anterior documentació haurà de ser presentada per l’Usuari de manera anual, previ requeriment de CITYSCOOT.

 

 • No deure a CITYSCOOT imports que no hagi liquidat en concepte d’una inscripció o Lloguer anteriors a través de CITYSCOOT.
 • Disposar d’un telèfon intel·ligent que funcioni amb una versió d’Android o iOS compatible amb l’Aplicació.
 • No haver estat expulsat per qualsevol altre operador del mateix servei a Barcelona, a causa d’un mal ús del servei, considerant «mal ús del servei» qualsevol de les conductes relacionades a l’article 15 d’aquestes CGUS. L’Usuari està obligat a notificar a CITYSCOOT l’expulsió en el termini de 48 hores des que es produeixi trucant al +34 911 23 88 86 (o enviant un correu electrònic a [email protected]).

CITYSCOOT es reserva la possibilitat de dur a terme controls periòdics per assegurar el compliment de les condicions d’accés al servei més amunt recollides.

ARTICLE 5: PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

 

5.1 Disposicions generals

 

Per inscriure i adquirir la condició d’Usuari, el Client haurà obligatòriament:

 

 • d’enviar electrònicament a través de l’eina integrada en l’Aplicació els documents previstos en l’article 4 i una foto de la cara per poder autentificar aquests documents;
 • d’emplenar el formulari d’inscripció en l’Aplicació, en el qual l’Usuari indicarà:

 

o els seus cognoms;

o el seu nom;

o la seva data de naixement;

o un número de telèfon mòbil vàlid;

o una adreça de correu electrònic vàlida;

o la seva adreça postal completa;

o una contrasenya que respecti les recomanacions de seguretat de CITYSCOOT. En aquest sentit, l’Usuari haurà de triar una contrasenya diferent de la utilitzada per a altres comptes o serveis, i canviar periòdicament de contrasenya (al menys cada noranta dies), per tal de garantir una seguretat adequada i protegir-se contra qualsevol risc de frau;

o haver consultat i acceptat aquestes CGUS, així com la Política de Privacitat de CITYSCOOT, accessibles a través de l’Aplicació i del Lloc d’Internet www.cityscoot.eu;

o si desitja rebre instruccions per a l’ús d’un escúter;

o el nombre d’una o diverses targetes bancàries Visa o Mastercard en vigor en la interfície de pagament segura, per al posterior pagament de les factures.

 

El Client s’haurà d’assegurar de la veracitat, coherència i exactitud de les dades consignades.

5.2 Entrada en vigor

La Inscripció de l’Usuari entrarà en vigor un cop completat el procés d’inscripció descrit més amunt, després de verificar-se la informació i els documents enviats electrònicament per l’Usuari. CITYSCOOT no garanteix cap termini entre una sol·licitud d’Inscripció i la seva entrada en vigor.

5.3 Durada

La Inscripció tindrà una durada il·limitada, sempre que l’Usuari respecti totes les CGUS, sense perjudici del que disposa més endavant en l’article 5.4 i l’article 15.

5.4 Cancel·lació de la inscripció

El Servei no està subjecte a un compromís de permanència i l’Usuari podrà deixar d’utilitzar-lo en qualsevol moment.

Amb aquesta finalitat, l’usuari podrà cancel·lar la seva inscripció en qualsevol moment sol·licitant-ho al Servei d’Atenció al Client, enviant un correu electrònic a [email protected]. El saldo de minuts de prepagament o de regal, si fos positiu, així com qualsevol altra avantatge adquirit per l’Usuari, en el seu cas, en el marc del Programa de Fidelitat de CITYSCOOT, es perdran definitivament i no li seran en cap cas reemborsats a l’Usuari.

La cancel·lació de la inscripció no es farà efectiva fins haver liquidat íntegrament tots els imports deguts per l’Usuari a CITYSCOOT.

 

5.5 Naturalesa personal de la Inscripció

La Inscripció del Client és estrictament personal i intransferible.

El Client es compromet a informar el més aviat possible al Servei d’Atenció al Client de Cityscoot trucant al +34 911 23 88 86 (o enviant un correu electrònic a [email protected]) i a enviar-li, quan correspongui, la còpia de la seva denúncia en cas de pèrdua o de robatori del telèfon o telèfons intel·ligents en què hi hagi descarregat l’Aplicació, en cas d’ús per part d’un tercer dels seus Identificadors o en cas de pèrdua del seu caràcter confidencial pel motiu que sigui.

ARTICLE 6: DRET DE DESISTIMENT

A l’acceptar aquestes CGUS, l’Usuari accepta que el contracte entre ell i CITYSCOOT, l’objecte del qual és la posada a disposició de l’escúter en Lloguer de curta durada s’executi un cop confirmada la seva primera reserva, i renuncia expressament al seu dret de desistiment.

En cas de compra d’un «paquet de minuts», l’Usuari té dret de desistiment de la seva compra dins dels catorze (14) dies a partir de la data de compra.

En aquest cas, l’Usuari ha d’informar el Servei d’Atenció al Client de la seva decisió de desistiment enviant el formulari de desistiment (aquí) abans de l’expiració del termini abans esmentat, o enviar una declaració expressant clarament la seva voluntat de desistiment a [email protected]

Si l’ús del Servei no ha començat abans de l’expiració del dret de desistiment, es reemborsa a l’Usuari l’import total que havia pagat pel «paquet de minuts»,

Si l’ús del Servei ha començat abans de l’expiració del dret de desistiment, es poden aplicar ambdós casos:

 • si l’Usuari ha esgotat la totalitat dels minuts del «paquet», se li cobrarà el preu total del «paquet de minuts», així com qualsevol cost / penalització addicional relacionat amb l’ús del servei.
 • si l’Usuari ha esgotat parcialment els minuts del «paquet», se li reemborsarà l’import total pagat pel «paquet de minuts», i se li cobrarà el preu per minut estàndard per la quantitat de minuts consumits, així com amb qualsevol cost / penalització addicional relacionats amb l’ús del servei. En aquest context, no s’apliquen tarifes promocionals.

 

 ARTICLE 7: MODALITATS D’ÚS DEL SERVEI CITYSCOOT

El Servei CITYSCOOT només és accessible a través de l’Aplicació. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures necessàries per assegurar l’accés a l’Aplicació i la seva actualització a través del seu telèfon intel·ligent amb una versió d’Android o iOS compatible.

 

7.1 Espai Personal 

 L’Usuari podrà, a través de l’Aplicació i del Lloc d’Internet (en el seu Espai Personal):

 • Posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client, utilitzant el formulari a tal efecte
 • Consultar les preguntes més freqüents (FAQ)
 • Consultar les CGUS
 • Consultar la Política de Privacitat de CITYSCOOT
 • Consultar la Política de Cookies de CITYSCOOT
 • Actualitzar les seves dades personals (adreça, contrasenya i targetes bancàries)
 • Modificar la seva ciutat de preferència
 • Consultar el seu historial de Reserves i Lloguers
 • Consultar i descarregar les seves factures
 • Consultar el seu estat d’Usuari i els possibles avantatges adquirides a través del Programa de Fidelitat
 • Establir el nivell d’acceleració de CityBoost (lent, mitjà o ràpid)
 • Comprar paquets de minuts de prepagament
 • Introduir un codi promocional
 • Modificar i compartir el seu codi de padrinatge
 • Consultar el seu saldo de minuts disponibles

7.2 Servei d’Atenció al Client

Els Usuaris podran posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client de la següent manera:

 

 • Per telèfon, trucant al +34 911 23 88 86 , les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana; especialment en cas de sinistre de mal funcionament del servei, o per notificar un incident tecnològic.
 • Enviant un correu electrònic a [email protected], per plantejar una pregunta relacionada amb la seva Inscripció, la seva facturació, el seu compte CITYSCOOT, o informar d’un problema tècnic patit amb l’escúter o en l’Aplicació de CITYSCOOT, o qualsevol comentari de caràcter general.
 • Emplenant el formulari de contacte habilitat per això, per contactar amb el Servei d’Atenció al Client o reportar un problema tècnic patit amb l’escúter.

 

7.3 Informació sobre els escúters i la Reserva

A l’Aplicació, l’Usuari podrà:

 • Veure la ubicació i l’autonomia dels escúters disponibles a les Zones CITYSCOOT, així com la mida de casc que conté cada escúter.
 • Comprovar la presència d’un Bagul i d’un segon Casc a les motos.
 • Realitzar la Reserva d’un escúter.
 • Anul·lar la seva Reserva en un termini màxim de deu (10) minuts a partir de la Reserva.
 • Tornar un escúter llogat en les condicions previstes en aquestes CGUS.
 • Informar en tot moment si algun element de l’escúter no està en les condicions òptimes.

 

7.4 Lloguer d’un Escúter

7.4.1 Reserva d’un Escúter

L’Usuari selecciona un escúter disponible i el reserva a través de l’Aplicació. A continuació, rep el Codi de Reserva de quatre dígits, de manera que s’inicia el període de reserva.

A partir de llavors disposarà de deu minuts per arribar a l’escúter reservat i desbloquejar-lo introduint el Codi de Reserva en el teclat numèric situat a l’esquerra de manillar. La introducció del Codi de Reserva dona per acabat el període de Reserva de l’escúter i dona pas al període de Lloguer.

Si l’Usuari no ha desbloquejat l’escúter durant els deu minuts del període de reserva, aquesta quedarà automàticament anul·lada.

7.4.2 Desbloquejar l’Escúter

 • Per desbloquejar l’escúter que ha reservat, l’usuari haurà d’introduir el Codi de Reserva que ha rebut a través de l’Aplicació en el teclat numèric integrat de l’escúter.
 • L’escúter s’encendrà i el seient s’obrirà automàticament.

7.4.3 Estat de l’escúter al fer-se’n càrrec

L’Usuari es compromet a informar immediatament al Servei d’Atenció al Client de qualsevol dany que hagi observat en l’escúter abans de la seva sortida, a través de l’apartat destinat a aquest fi en l’Aplicació, o per telèfon. L’Usuari es compromet, en la mesura del possible, a fer fotos dels danys constatats i a enviar-les a través del formulari de Contacte de l’Aplicació.

Exemples de danys dels que l’Usuari ha d’informar el Servei d’Atenció al Client:

 • Frens defectuosos.
 • Carenats trencats.
 • Pneumàtics punxats.
 • Falta de miralls.
 • Palanca de fre trencada o doblegada.
 • Far trencat o llums trencades.
 • Teclat o comptador trencat.
 • Cavallet trencat.

En aquestes circumstàncies, l’Usuari es compromet a no utilitzar l’escúter danyat.

7.4.4 Arrancar l’escúter

Per arrancar l’Escúter un cop desbloquejat l’Usuari haurà de:

 • Aixecar el seient  per accedir al Casc.
 • Ajustar el Casc a la seva talla i posar-se’l.
 • Ajustar els retrovisors.
 • Posar en «ON» el botó vermell situat a la dreta al manillar.

7.4.5 Procediment de parada temporal (Pausa)

Per estacionar temporalment l’escúter, l’Usuari ha de:

 • Deixar estacionat l’escúter amb el cavallet en un lloc autoritzat.
 • Obrir el seient prement el botó amb la imatge d’un «Casc» situat a l’esquerra del manillar, en cas que l’Usuari desitgi guardar el Casc.
 • Retirar tots els Accessoris de l’Usuari de l’escúter, ja que CITYSCOOT no es fa responsable de cap objecte oblidat o robat.
 • Tancar el seient i comprovar que queda bloquejat.
 • Girar i mantenir el manillar cap a l’esquerra fins al límit.
 • Posar en «OFF» el botó vermell situat a la dreta del manillar.
 • Esperar que s’apagui el comptador.

Els minuts de lloguer seguiran comptant durant el període de pausa.

7.4.6 Procediment per tornar l’escúter i finalitzar el lloguer:

Per tornar l’escúter i finalitzar el lloguer, l’Usuari haurà de:

 • Assegurar-se estar en una zona CITYSCOOT (s’apagarà el pilot groc «FORA DE ZONA»).
 • Comprovar les condicions d’estacionament autoritzades al municipi i a la zona de devolució de l’escúter i respectar-les.
 • Assegurar-se d’haver estacionat l’escúter en un lloc autoritzat.
 • Deixar posat el cavallet de l’escúter.
 • Obrir el seient prement el botó on apareix la imatge d’un «Casc» situat a l’esquerra del manillar.
 • Desar el Casc sota el seient en la posició indicada a l’adhesiu col·locada sota el seient.
 • Guardar el segon Casc al Bagul.
 • Retirar tots els Accessoris de l’Usuari de l’escúter, ja que CITYSCOOT no es fa responsable de cap objecte oblidat o robat.
 • Tancar el seient i el Bagul i comprovar que queden bloquejats.
 • Girar i mantenir el manillar cap a l’esquerra fins al límit.
 • Posar en «OFF» el botó vermell situat a la dreta al manillar.
 • Esperar que s’apagui el comptador.
 • Prémer el botó «FI» durant els deu segons següents a que s’hagi encès, o fer clic a «Finalitzar el meu lloguer» en l’Aplicació de CITYSCOOT
 • Comprovar que s’encén el pilot verd «LLIURE».

Si s’encén o parpelleja el pilot taronja o vermell del teclat de l’escúter, vol dir que no s’ha seguit el procediment i l’Usuari haurà de comprovar que ha portat a terme tots els passos de devolució.

És responsabilitat de l’Usuari comprovar que es fa efectiva la finalització del seu Lloguer. CITYSCOOT no es farà responsable d’una facturació perllongada en cas d’haver-se tornat incorrectament l’escúter.

7.4.7 Estat de l’escúter quan es torna

L’Usuari es compromet a informar immediatament el Servei d’Atenció al Client de qualsevol dany, fins i tot menor, que hagi observat en l’escúter en el moment de tornar-lo, a través de l’apartat destinat a aquest fi en l’Aplicació, o per telèfon trucant al +34 911 23 88 86. L’Usuari es compromet, en la mesura del possible, a fer fotos dels danys constatats i a enviar-les a través del formulari de Contacte de l’Aplicació, o per correu electrònic al Servei d’Atenció al Client de CITYSCOOT.

7.4.8 Finalització del lloguer activat per CITYSCOOT

CITYSCOOT es reserva el dret de suspendre l’accés al servei sense previ avís i d’anul·lar una reserva o de posar fi a una Reserva en els següents casos, sense que hi hagi cap indemnització a l’Usuari:

  • Problema tècnic o incident de seguretat que afecti l’ús de el Servei o a la gestió dels escúters.
  • Tancament excepcional de Servei per decisió d’una autoritat competent o per qualsevol motiu imputable a CITYSCOOT.
  • Força major.
  • Avaria, accident o detecció automàtica de col·lisió de l’escúter en qüestió.
  • Suspensió o desactivació del compte de l’Usuari o del seu accés al Servei d’acord amb l’article 15 d’aquestes CGUS.
  • Pausa de l’escúter, en cas que CITYSCOOT no aconsegueixi posar-se en contacte amb l’Usuari.
 • Robatori de l’escúter durant un Lloguer. 

7.5 Procediment d’assistència

7.5.1 Inici del procediment

El procediment d’assistència haurà de ser iniciat per l’Usuari en cas d’accident personal o material, avaria o punxada, trucant al Servei d’Atenció al Client, al telèfon +34 911 23 88 86. 

El procediment d’assistència implica gestions i diagnòstics per part de CITYSCOOT, a qui l’Usuari haurà brindar la seva col·laboració.

7.5.2 Accions i responsabilitat de l’Usuari i del Servei d’Atenció al Client

 1. a) Accident personal o material

L’Usuari haurà obligatòriament de posar-se en contacte immediatament per telèfon amb el Servei d’Atenció al Client de CITYSCOOT, trucant al +34 911 23 88 86, independentment del tipus d’accident, sempre que no sigui víctima d’un accident personal que li impedeixi complir amb aquesta obligació.

En cas d’accident físic, l’Usuari s’haurà de posar en contacte prioritàriament amb els serveis d’urgència (SAMU i bombers), així com amb la policia.

En la mesura que l’Usuari pugui fer-ho:

 • Es posarà l’armilla groc que es troba a la seva disposició sota el seient.
 • Farà tot el possible per limitar les molèsties o els possibles perills causats per l’escúter accidentat a la resta d’usuaris de la via pública o vehicles.
 • Romandrà prop de l’escúter fins que se’n facin càrrec els serveis de socors.
 • Redactarà de manera llegible, fins i tot en el cas que només hi hagi danys materials en els quals no estigui implicat un tercer, un comunicat amistós (sota el seient de l’escúter trobarà un exemplar en blanc), detallant les circumstàncies de l’accident, que anirà signat també , si escau, pel conductor o conductors dels altres vehicles implicats en l’accident.
 • Enviareu el comunicat amistós per correu postal, al més aviat possible i com a màxim dins dels cinc dies hàbils posteriors a l’esdeveniment del sinistre, a la següent adreça: CITYSCOOT, C/ Ciutat d’Asunción, nº 26, Nau C de Barcelona (08030 ) (Espanya).
 • Informarà el Servei d’Assistència al Client de les circumstàncies precises del sinistre, les causes conegudes o suposades, els noms i adreces de les persones perjudicades i, quan sigui possible, dels testimonis, per correu electrònic ([email protected]) o postal ordinari a: CITYSCOOT, C/ Ciutat d’Asunción, nº 26, Nau C de Barcelona (08030), (Espanya).
 • Col·laborarà amb l’assegurador de CITYSCOOT per tots els mitjans requerits per l’assegurador, facilitat informació sincera, justa i precisa.

 

 1. b) Avaria de l’escúter o punxada

L’Usuari s’haurà de posar obligatòriament en contacte immediatament amb el Servei d’Atenció al Client, trucant al +34 911 23 88 86, independentment del tipus d’avaria.

L’Usuari:

 • Es posarà l’armilla groga que es troba a la seva disposició sota el seient.
 • Farà tot el possible per limitar les possibles molèsties causades per l’escúter avariat a la resta d’usuaris de la via pública o vehicles.
 • Romandrà prop de l’escúter fins a l’acord exprés (trucada, correu electrònic, missatge de text, etc.) del Servei d’Atenció al Client; de no fer-ho, podrien facturar-li els costos del remolc.
 1. c) Intent de robatori, robatori de l’escúter o vandalisme

En cas de robatori de l’escúter o de vandalisme produït durant el Lloguer, l’Usuari s’haurà de posar obligatòriament en contacte immediatament amb el Servei d’Atenció al Client, trucant al +34 911 23 88 86 .

El Servei d’Atenció al Client li dirà a l’Usuari què fer en funció de la diagnosi efectuada.

L’Usuari haurà de presentar una denúncia a la comissaria de policia o la caserna de la gendarmeria competent i enviar a CITYSCOOT, C/ Ciutat d’Asunción, nº 26, Nave C de Barcelona (08030), (Espanya), o per correu electrònic a [email protected] dins de les quaranta-vuit (48) hores laborables següents a l’incident, la còpia de la denúncia davant la policia o la gendarmeria, així com una declaració en la qual es detallin les circumstàncies del robatori o de la deterioració de l’escúter.

 1. d) Detecció automàtica de col·lisió

L’escúter està equipat amb un dispositiu electrònic que permet a CITYSCOOT detectar en temps real qualsevol inclinació inusual, així com el punt d’origen de l’impacte en l’escúter. Si es detecta un xoc o una caiguda, CITYSCOOT es reserva el dret de posar-se en contacte immediatament amb l’Usuari per diagnosticar el seu origen i prendre les mesures d’assistència necessàries.

7.5.3 Fi del Lloguer en cas d’accident

El Lloguer i la facturació de l’Usuari conclouran a partir de l’inici de procediment d’assistència descrit en els articles 7.5.1 i 7.5.2.

No obstant això, l’escúter seguirà sota la responsabilitat de l’Usuari fins que un servei d’assistència o remolc es faci càrrec d’ell. 

ARTICLE 8: PAGAMENTS

 8.1 Disposicions generals

L’Usuari es compromet a liquidar tots els imports que se li imputen en el marc de l’ús del Servei, en concret:

 • El preu d’ús del Servei CITYSCOOT.
 • Les multes i conseqüències pecuniàries de les possibles infraccions comeses en matèria de trànsit i seguretat vial (que preveu Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a motor i seguretat viària o en altres lleis sectorials i generals, així com en la normativa que la desenvolupi i / o modifiqui).
 • Les franquícies de les assegurances, en cas de sinistre, les quals s’enumeren a l’Annex 3.
 • Les sancions enumerades a l’Annex 2 d’aquestes CGUS.

L’Usuari es compromet a mantenir-se al dia de les seves obligacions financeres pel que fa a CITYSCOOT mentre duri la relació contractual.

Els imports deguts per l’Usuari identificats més amunt seran objecte d’una factura addicional, que es remetrà a l’Usuari dins dels tres (3) mesos següents a la data en què CITYSCOOT hagi tingut coneixement dels fets que donen lloc a la seva exigibilitat.

8.2 Pagament del Lloguer

El preu del Lloguer, establert de conformitat amb l’ANNEX 1, és exigible al finalitzar cada Lloguer.

CITYSCOOT emet una factura després que l’usuari hagi fet un o més Lloguers. L’import es carregarà a la targeta de crèdit de l’usuari, les dades es van introduir en el moment del registre, dins de l’interval de temps indicat a la factura.

En cas de rebuig del càrrec, l’Usuari podrà pagar la seva factura directament a CITYSCOOT des del seu Espai personal. La regularització d’un incident de pagament mitjançant pagament directe permetrà desbloquejar l’accés al Servei de l’Usuari, excepte quan el bloqueig sigui a més el resultat de l’incompliment d’altres disposicions d’aquestes CGUS.

8.3 Actualització dels mitjans de pagament

L’Usuari es compromet a actualitzar les seves dades i informació bancàries conforme es produeixin possibles canvis, de manera que les dades de l’Usuari a disposició de CITYSCOOT es mantinguin al dia mentre duri la relació contractual.

En cas d’expirar la seva targeta bancària, l’Usuari es compromet, quinze (15) dies abans de la data d’expiració d’aquesta targeta, a actualitzar les seves dades bancàries en el seu Espai personal. L’actualització s’ha de produir quan es rep la nova targeta bancària i abans que expiri l’anterior.

En cas d’incomplir aquesta obligació o que la targeta bancària de l’Usuari no fos vàlida per qualsevol motiu, fos el que fos, CITYSCOOT podrà suspendre l’accés al servei fins que es regularitzi la situació de l’Usuari. Durant la suspensió de l’accés al servei, l’Usuari seguirà no obstant obligat a pagar els imports de les seves factures impagades.

 8.4 Autorització de càrrec de la targeta bancària

A l’introduir les dades de la targeta bancària en el moment de realitzar la seva inscripció o d’actualitzar les seves dades bancàries en el seu Espai Personal, l’usuari atorga a CITYSCOOT una autorització per carregar a la targeta bancària tots els imports deguts per l’Usuari de conformitat amb aquestes CGUS (i especialment, sense que la llista sigui exhaustiva, les despeses de lloguer, les sancions, la franquícia en cas d’accident o de robatori sense un tercer responsable, etc.).

Per validar la inscripció i autoritzar el càrrec dels imports deguts, serà indispensable una preautorització de la targeta bancària de l’Usuari.

8.5 Facturació

Les factures de l’Usuari es posaran a la seva disposició per mitjans electrònics en el seu Espai Personal, la qual cosa l’Usuari accepta expressament. L’Usuari es compromet a consultar regularment el seu Espai Personal en el Lloc d’Internet o en l’Aplicació per estar al corrent del seu historial de trajectes, el seu consum, les seves factures i les dates de venciment corresponents.

L’Usuari podrà descarregar les seves factures a través del seu Espai personal.

L’Usuari reconeix i accepta que, en el cas del Lloguer d’un escúter en un país diferent d’Espanya on el Servei estigui disponible, CITYSCOOT podrà comunicar les dades que li concerneixen, especialment les seves dades bancàries, als efectes de la facturació per part de l’entitat local CITYSCOOT del país en qüestió.

ARTICLE 9: OBLIGACIONS DE L’USUARI

 9.1 Conducció de l’Escúter

L’Usuari haurà d’utilitzar l’escúter com a conductor responsable, de conformitat amb aquestes CGUS, i respectant escrupolosament les disposicions en matèria de trànsit i seguretat vial vigents i resta de normativa que sigui aplicable.

A més, l’Usuari haurà de cuidar l’escúter, assegurar-se que estigui protegit i estacionat en un lloc segur i autoritzat per als vehicles amb motor de dues rodes mentre no el faci servir, així com utilitzar tots els dispositius de seguretat obligatoris que proveeix l’escúter.

L’Usuari haurà de comprovar, a l’accedir a l’escúter, la presència dels Accessoris de l’escúter i dels seus Documents a Bord. En cas que falti algun d’ells, haurà d’informar immediatament d’això al Servei d’Atenció al Client a través del telèfon d’assistència al +34 911 23 88 86 .

D’altra banda, se li prohibeix fumar, beure, menjar o fer trucades de telèfon mentre utilitza l’escúter.

CITYSCOOT recomana l’ús d’una vestimenta adaptada a l’ús d’aquest tipus de vehicles, precisant que aquesta no es proporciona (exceptuant l’armilla groga, l’ús és opcional, i el Casc, l’ús és obligatori). Es recorda a l’Usuari que l’ús de guants és obligatori.

D’altra banda, l’Usuari haurà de retornar l’escúter seguint el procediment descrit en l’article 7.4.6. 

9.2 Utilització de l’Escúter

L’Usuari no podrà utilitzar l’escúter ni permetre que ningú l’utilitzi:

 • Per al transport de mercaderies a títol onerós.
 • Per remolcar, arrossegar o empènyer qualsevol vehicle, remolc o un altre objecte.
 • Fora de vies transitables o adaptades a l’escúter.
 • Quan l’escúter estigui sobrecarregat.
 • Per al transport d’objectes o substàncies (materials inflamables, corrosius, tòxics, explosius, ionitzants o comburents, etc.) que, a causa del seu estat o la seva olor, puguin danyar l’escúter o retardar la possibilitat de tornar a llogar-lo.
 • Per participar en competicions esportives (curses, proves, demostracions, etc.).
 • En violació de la normativa en matèria de trànsit i seguretat vial vigent i resta de normativa que sigui aplicable.
 • Amb qualssevol fins il·lícites.
 • Per a qualsevol sotsarrendament a títol gratuït o onerós.
 • Per al transport de viatgers a títol onerós, fins i tot ocasionalment.
 • Per aprendre a conduir.
 • Per transportar animals, carregar paquets pesats o fer una mudança.
 • Si s’incompleix qualsevol de les obligacions esmentades en les CGUS. 

 

9.3 Conductor autoritzat de l’Escúter

L’escúter no podrà ser conduït per una altra persona diferent de l’Usuari que l’hagi llogat. L’Usuari es compromet a no deixar conduir l’escúter a ningú que no sigui ell mateix, tot i que aquesta persona sigui al seu torn Usuari del Servei CITYSCOOT. Si l’Usuari no respecta aquesta obligació, s’aplicaran les sancions previstes en l’ANNEX 2 d’aquestes CGUS. De la mateixa manera, l’Usuari no està autoritzat a permetre a tercers (inclosos els membres de la seva família) l’ús del seu identificador i la contrasenya associada per accedir a el Servei.

Qualsevol ús de l’Aplicació amb els Identificadors de l’Usuari es considerarà fet pel propi Usuari.

Cada usuari és responsable de la creació, conservació i ús dels seus Identificadors, que són estrictament personals i no podran, per tant, compartir amb tercers. L’Usuari serà l’únic responsable de la seva confidencialitat i seguretat.

En cas de pèrdua o de robatori de la seva contrasenya, serà responsabilitat de l’Usuari canviar-la immediatament, perquè el seu compte segueixi sent segur i funcional.

L’Usuari serà exclusiva i plenament responsable de qualsevol ús del Servei, inclòs per tercers (ja sigui amb el seu coneixement o en incompliment de les anteriors disposicions), a través de l’Aplicació instal·lada en un dels seus telèfons intel·ligents.

L’Usuari es compromet a actualitzar les seves dades conforme es produeixin possibles canvis, de manera que les dades de l’Usuari a disposició de CITYSCOOT es mantinguin al dia mentre duri la relació contractual.

9.4 Permís de conduir

Si l’Usuari està en condicions de tenir un permís de conduir, tal com s’estipula en l’article 4, es compromet al fet que aquest hagi estat expedit vàlidament per les autoritats competents del país de què sigui ciutadà o el que resideixi, a que no estigui suspès, anul·lat, retirat o caducat en el moment de la seva inscripció, així com en el moment del Lloguer d’un escúter.

L’Usuari es compromet a tenir qualsevol document o permís contemplat en l’article 4 que li permeti demostrar la seva capacitat de conduir l’escúter. El document o permís haurà d’haver estat vàlidament expedit per les autoritats competents del país de què sigui ciutadà o en el qual resideixi. Aquests documents no han d’haver estat suspesos, anul·lats o retirats, ni haver caducat, en el moment de la Inscripció, així com en el moment de cada Lloguer d’un escúter. El mateix s’aplicarà als possibles documents addicionals requerits per a la conducció dels escúters.

Cal recordar que els Usuaris titulars d’un permís de conduir expedit per un país fora de la Unió Europea o Estat part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu d’acord amb la normativa comunitària, i que no estigui redactat en espanyol, estan obligats a obtenir una traducció oficial en espanyol del seu permís de conduir o del permís internacional, quan aquest últim sigui requerit perquè l’Usuari pugui utilitzar un escúter a Espanya. Aquesta traducció (juntament amb el seu document d’identitat) se l’hi podrà demanar en cas d’un control per part de CITYSCOOT o d’una autoritat competent.

9.5 Capacitat per conduir

L’Usuari es compromet, en el moment d’usar un escúter, a no estar sota els efectes de l’alcohol, les drogues, medicaments o qualsevol altra substància lícita o il·lícita que alteri les seves facultats o la seva capacitat per gestionar l’escúter. En cas contrari, l’Usuari perdrà el benefici de la garantia del conductor contemplat més endavant en l’article 10.

 9.6 Restricció de circulació

L’escúter no podrà circular fora de les vies autoritzades als vehicles de categoria L1e, de conformitat amb la normativa en matèria de trànsit i seguretat viària i resta de normativa que sigui aplicable. Si l’Usuari no respecta aquesta obligació, s’aplicaran les sancions previstes en l’ANNEX 2 d’aquestes CGUS.

9.7 Danys

L’Usuari serà plena i exclusivament responsable dels danys, tant físics com materials (inclosos els danys a l’escúter), causats per l’ús que es faci de l’escúter mentre duri el Lloguer.

L’usuari estarà obligat a tornar l’escúter en el mateix estat que estava abans del Lloguer. En cas de pèrdua o de danys soferts durant el període de Lloguer, l’Usuari haurà d’indemnitzar CITYSCOOT pels perjudicis i despeses que ha tingut dins del límit d’una franquícia de 350 euros (sense incloure el casc), excepte quan la pèrdua o els danys siguin imputables a tercers, que podrà carregar-se a la targeta bancària de l’Usuari. Aquesta avaluació es farà sobre la base dels preus de les peces de recanvi establerts a l’enllaç disponible aquí. Aquesta llista de preus es proporciona únicament a títol informatiu, ja que s’aplicarà el preu comunicat a l’Usuari durant la reparació

9.8 Incompliment d’aquestes CGUS

En cas d’incomplir les obligacions de l’Usuari recollides en aquestes CGUS, ja sigui per causa imputable a ell o a persones que estiguin sota la seva responsabilitat (com un possible passatger), l’Usuari estarà obligat a indemnitzar CITYSCOOT per qualsevol responsabilitat i per qualsevol pèrdua, per qualssevol danys i perjudicis o altres despeses que CITYSCOOT hagi pogut suportar a conseqüència de l’incompliment de l’Usuari, en particular quan aquests incompliments de l’Usuari comportin l’exclusió de la garantia de l’assegurança subscrita per CITYSCOOT (sense perjudici de la possible aplicació de les sancions addicionals previstes en l’ANNEX 2). Aquesta disposició no exclou qualsevol altre recurs a què pugui tenir dret CITYSCOOT contra els passatgers o tercers amb motiu de la seva respectiva responsabilitat.

ARTICLE 10: ASSEGURANCES

Mentre duri el lloguer, l’Usuari ha de gaudir, llevat dels casos d’exclusió que preveu aquest article, de l’assegurança subscrita per CITYSCOOT que cobreix la responsabilitat civil, la garantia individual del conductor, l’incendi, el robatori o l’intent de robatori de l’escut, el vandalisme, així com els danys i l’assistència a l’escúter. El cost de l’assegurança està inclòs en el preu del Lloguer.

Totes les garanties i franquícies aplicables es detallen a l’Annex 3.

10.1 Assegurança de responsabilitat civil

10.1.1 Quan subscriu al Servei, l’Usuari gaudeix de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria prevista per la llei de contracte d’assegurança.

10.1.2 L’assegurança de responsabilitat civil cobreix els danys i perjudicis causats a tercers per l’Usuari, fins a 100 % de les indemnitzacions degudes i 100 % de les despeses cobertes, en conjunt per ambdós conceptes i com a màxim per víctima i per sinistre, les quanties establertes reglamentàriament en el moment de l’accident de circulació.     

10.2 Responsabilitat civil complementària 

10.2.1 L’usuari, com a conductor de l’escúter, gaudeix d’una responsabilitat civil complementària. Aquesta cobertura té per objecte indemnitzar a un tercer els danys i perjudicis causats quan el conductor sigui civilment responsable com a conseqüència directa de l’ús i circulació de l’escúter i la permanència en repòs del vehicle.

10.2.2 La responsabilitat civil complementària cobreix 100 % de les indemnitzacions i 100 % de les despeses, en conjunt per ambdós conceptes i com a màxim per sinistre, fins a 50 milions d’euros.

La responsabilitat civil complementària no assegura les derivades de danys a les coses transportades en el vehicle. 

10.2.3 Sens perjudici del que preveu la legislació relativa a la cobertura de responsabilitat civil de subscripció obligatòria, no són coberts els riscos i danys que es produeixin amb ocasió o com a conseqüència de:

 • situacions de caràcter catastròfic o extraordinari,
 • reacció o radiació nuclears; contaminació radioactiva,
 • conducció sota l’efecte de begudes alcohòliques, drogues o estupefaents,
 • conducció sense l’oportú permís o llicència, o sense l’autorització del propietari del vehicle,
 • participació en curses i concursos i els seus entrenaments,
 • la circulació per l’interior de recinte de l’aeroport.                                         

ARTICLE 11: PEATGES, INFRACCIONS, MULTES I DELICTES

L’usuari estarà obligat a pagar els peatges, multes, infraccions i expedients instats en contra seva i que li siguin imputables legalment. De conformitat amb el principi de personalitat de la pena, l’Usuari serà legalment responsable de l’escúter i assumirà les conseqüències de qualsevol infracció de la normativa en matèria de trànsit i seguretat viària, les normes d’estacionament i de circulació, o qualsevol altra llei o reglament que sigui aplicable, sobrevingudes durant l’ús de l’escúter o, en cas d’estacionament no autoritzat de l’escúter, fins al Lloguer de l’escúter pel proper Usuari (especialment en cas d’estacionament en una plaça provisional, com una plaça reservada a càrrega i descàrrega ).

A aquest efecte, Cityscoot:

 • comunicarà a l’autoritat competent la identificació del conductor quan així li sigui requerit i això sigui possible,
 • es reserva el dret a reclamar a l’usuari el pagament de les sancions que se li puguin imposar per causa imputable a aquest, així com les despeses, danys i perjudicis que se li ocasionin.

Per obtenir més informació sobre els procediments legals aplicables en cas d’infracció de la normativa en matèria de trànsit i seguretat viària detectada per via automatitzada, es convida als usuaris a consultar el lloc web https://sede.dgt.gob.es/es/multas/.

11.1 Procés aplicable en cas d’infracció de la normativa en matèria de trànsit i seguretat viària

En cas de notificació a CITYSCOOT d’un expedient d’infracció de la normativa en matèria de trànsit i seguretat viària i resta de normativa que sigui aplicable per part de l’Usuari, CITYSCOOT informarà les autoritats competents de la identitat de l’Usuari infractor. Serà responsabilitat de l’Usuari pagar la multa corresponent, sense perjudici del seu dret d’impugnar la infracció en les condicions previstes per la llei.

11.2 Despeses corresponents

CITYSCOOT facturarà a l’Usuari l’import a preu fet previst en l’annex 2 d’aquestes CGUS, entenent per expedient rebut en concepte de les despeses administratives ocasionades per la gestió d’aquest expedient, així com les despeses vinculades al trasllat al dipòsit de l’escúter que preveu l’Annex 2, si s’escau.

Així mateix, CITYSCOOT es reserva el dret de facturar a l’Usuari l’import de la sanció resultant d’un expedient d’infracció de la normativa en matèria de trànsit i seguretat viària i resta de normativa que sigui aplicable, així com les altres despeses ocasionades per la tramitació de l’esmentat expedient (a part de les despeses de gestió referits en l’ANNEX 2). 

ARTICLE 12: RESPONSABILTAT DE CITYSCOOT

CITYSCOOT es compromet a proporcionar un escúter, les condicions donaran compliment als estàndards recomanats pel fabricant, que inclogui els Accessoris de l’escúter, a saber: un Casc homologat i els Documents a Bord.

CITYSCOOT no es farà responsable de la pèrdua o els danys als Accessoris de l’Usuari.

CITYSCOOT no es farà responsable dels danys físics i materials (inclòs l’escúter) causats per l’ús per part d’un tercer de l’escúter reservat mitjançant els Identificadors d’un Usuari.

En cap cas, CITYSCOOT serà responsable pels danys que puguin causar la no disponibilitat o el mal funcionament del Lloc d’Internet o de l’Aplicació, ni de la totalitat o part del servei. La prestació de Servei i l’execució d’aquestes CGUS no constitueixen una obligació d’aportació de mitjans per CITYSCOOT.

El Servei CITYSCOOT es basa en el principi de l’autoservei, de manera que CITYSCOOT no es farà responsable davant l’Usuari de l’absència puntual d’escúters disponibles per al Lloguer ni del nivell de càrrega de la bateria de l’escúter reservat per l’Usuari.

La responsabilitat de CITYSCOOT es limita als perjudicis certs, directes i previsibles.

A més, en el moment de la Subscripció, de la Reserva o del Lloguer, l’Usuari accepta que el Servei d’Atenció al Client o l’ús del servei es poden veure pertorbats o temporalment interromputs, i que CITYSCOOT no es farà responsable particularment en els casos següents:

 • Mal ús o mal funcionament de la xarxa d’Internet.
 • Virus informàtic transmès a través de la xarxa d’Internet.
 • Interrupció dels serveis accessibles a través de la xarxa d’Internet.
 • Pertorbació o poca disponibilitat total o parcial de les xarxes GSM / GPRS / 3G / 4G.
 • Impossibilitat de prestar el servei perquè el mòdul de comunicació integrat a l’escúter està situat en una zona geogràfica no coberta per la xarxa GSM / GPRS / 3G, o en una zona grisa a l’interior d’una zona geogràfica coberta.
 • causades per obres de manteniment, reforç, remodelació o ampliació de les instal·lacions de les xarxes GSM / GPRS / 3G per part de l’operador de telecomunicacions utilitzat per CITYSCOOT.
 • Perills de propagació de les ones electromagnètiques, cessament de llicències d’explotació del servei de l’operador de telecomunicacions utilitzat per CITYSCOOT per decisió de l’autoritat pública o un cas fortuït.
 • Transmissió dels senyals radioelèctriques afectada per les restriccions o les limitacions de les normes tècniques imposades als operadors de telefonia mòbil per les autoritats reguladores o les organitzacions normatives competents.
 • Impossibilitat de prestar el servei a causa d’una avaria o d’un mal funcionament dels satèl·lits GPS, a un tall d’electricitat o a mal temps.
 • Fall de geolocalització imputable a una degradació del senyal GSM / GPRS / 3G4G o del senyal GPS, deguda especialment a la nuvolositat o la coberta forestal.
 • Indisponiblitat de l’escúter.
 • Força major.
 • Qualsevol cas dels previstos en l’article 7.4.8 de les CGUS.

CITYSCOOT es reserva el dret a interrompre total o parcialment el Servei, sense preavís i per una durada determinada o indeterminada, especialment en cas d’esdeveniments excepcionals com una avaria material, una avaria tècnica, un problema de seguretat, una manifestació a la via pública, una modificació de les normes de circulació o unes condicions climàtiques desfavorables, sense previ avís i sense que s’hagi d’indemnitzar a l’Usuari.

CITYSCOOT podrà suspendre definitivament el servei en una ciutat o una zona geogràfica qualsevol en tot moment, sense que s’hagi d’indemnitzar a l’Usuari. Si les circumstàncies ho permeten, la suspensió definitiva del servei serà notificada als Usuaris amb la suficient antelació.

ARTICLE 13: DADES PERSONALS I COOKIES

Totes les dades de caràcter personal que es facilitin durant la utilització de la pàgina web i / o Aplicació de CITYSCOOT seran tractades per CITYSCOOT de conformitat amb la normativa en vigor i segons el que disposa la Política de Privacitat de CITYSCOOT.

L’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, també coneguts com galetes o tecnologies similars, mitjançant el lloc web i Aplicació de CITYSCOOT es regirà pel que estableix la Política de Cookies de CITYSCOOT accessible en tot moment des del lloc web i l’Aplicació.

De conformitat amb l’anterior, el Client autoritza expressament a que la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui traslladar-li qualsevol informació referent a infraccions (penals i administratives), comeses per aquest mateix, sempre i exclusivament per fets relacionats amb la prestació de servei.

ARTICLE 14: OFERTES PROMOCIONALS DE CITYSCOOT

CITYSCOOT podrà oferir, segons el seu exclusiu criteri, ofertes promocionals que estaran subjectes a aquestes CGUS, llevat que s’indiqui el contrari en les condicions específiques de l’oferta.

CITYSCOOT es reserva el dret de suspendre, modificar o anul·lar aquestes ofertes promocionals en tot moment.

14.1: Codis promocionals

En cas que CITYSCOOT faciliti un codi promocional que doni dret a un crèdit, una reducció del preu o qualsevol altre avantatge, el titular reconeix i accepta que el codi promocional:

 • podrà utilitzar-se una (1) sola vegada i únicament en el Lloc d’Internet o l’Aplicació de CITYSCOOT (llevat que s’indiqui el contrari);
 • no serà acumulable a altres codis promocionals;
 • serà vàlid durant un període determinat que es comunicarà al mateix temps que el codi promocional;
 • podrà expirar abans del seu ús;
 • no pot ser compartit públicament sense autorització expressa de CITYSCOOT;
 • no podrà ser objecte de regateig, convertir-se en diners o canviar-se en espècie;

L’ús del codi promocional podrà estar a més a més subjecte a condicions addicionals que s’han de comunicar en el marc de l’oferta.

Queda prohibit qualsevol ús del codi promocional diferent del previst per CITYSCOOT. Els codis promocionals són intransferibles i indivisibles. No es podran reemborsar ni canviar. Llevat que s’indiqui el contrari, els codis promocionals de tercers no podran utilitzar-se en l’Aplicació.

L’ús de qualsevol codi promocional emès per un tercer i aplicable al Servei CITYSCOOT estarà subjecte a les condicions d’ús establertes per aquest.

En cas d’ús fraudulent, il·legal o contrari a aquestes CGUS, o a les condicions específiques de l’oferta, CITYSCOOT es reserva el dret de rebutjar o reduir l’avantatge vinculada al codi promocional i a carregar l’import íntegre degut per l’Usuari.

14.2 Programa de fidelitat de CITYSCOOT

El programa de fidelitat de CITYSCOOT («La teva Recompensa per Fidelitat») està reservat als Usuaris amb un compte CITYSCOOT. El programa té per objecte permetre als Usuaris acumular minuts gratis en funció del seu estat.

14.2.1 Comptabilització dels minuts circulats

El programa de fidelitat «La teva Recompensa per Fidelitat» comptabilitza diàriament els minuts de pagament circulats de l’Usuari durant els seus Lloguers del mes.

Es comptabilitzen: els minuts facturats per unitat segons la tarifa en vigor o descomptats d’un Pack CityRider.

No es comptabilitzen: els minuts gratis (obtinguts amb un codi promocional, un codi de padrinatge, una oferta comercial o el programa de fidelitat del mes anterior, etc.) ni els minuts reemborsats o retornats després d’un Lloguer.

Si un o diversos dels Lloguers de l’Usuari realitzats al llarg del mes en curs es retorna íntegrament o parcialment, el programa de fidelitat deduirà del nombre de minuts comptabilitzats els minuts reemborsats o retornats, el que podrà comportar la modificació de l’estat de fidelitat de l’ Usuari.

En cas d’impagament o d’incident de pagament, CITYSCOOT es reserva el dret de deduir els minuts no pagats de l’import dels minuts acumulats per l’Usuari i d’ajustar el seu estat de fidelitat de forma corresponent.

14.2.2 Nivell de fidelitat

En funció del nombre de minuts comptabilitzats per l’Usuari cada mes, l’Usuari aconseguirà un dels següents nivells:

NÚMERO DE MINUTS DE PAGAMENT
COMPTABILITZATS CADA MES

NIVELL

Menys de 300 min.

CityRider

Entre 300 i 499 min.

CityLover

Entre 500 i 999 min.

CityMaster

1000 min. o més

CityLegend

 

El nivell de l’Usuari es mantindrà des de la seva data d’obtenció fins que s’arribi a l’estat superior o fins al final del mes en curs.

14.2.3 Assignació de minuts gratuïts

El nivell de fidelitat final obtingut a final de mes determina el nombre de minuts regalats el mes següent a l’Usuari. Aquests minuts s’abonaran en el compte de l’Usuari a principis del mes següent i caduquen al cap al final d’aquest mes.

NÚMERO DE MINUTS
DE PAGAMENT AL MES

NIVELL

NÚMERO DE MINUTS
GRATUITS OBTINGUTS

Entre 300 i 499 min.

CityLover

30 minuts

Entre 500 i 999 min.

CityMaster

60 minuts

1000 min. o més

CityLegend

130 minuts

14.2.4 Ús dels minuts gratuïts

L’usuari podrà utilitzar els seus minuts gratuïts obtinguts en el programa de fidelitat al llarg del mes següent (en un o diversos Lloguers), fins a esgotar-los. Qualsevol minut gratuït no consumit durant el mes següent es perdrà.

Els minuts gratuïts abonats en el compte de l’Usuari es consumiran prioritàriament. Si l’Usuari ha aconseguit més minuts gratuïts amb operacions comercials o de màrqueting (codi promocional, codi de padrinatge, etc.), es consumiran prioritàriament els minuts gratuïts amb la data de caducitat més propera.

Els minuts gratuïts s’assignaran personalment a l’Usuari en el seu compte i, per tant, seran intransferibles. De la mateixa manera, no podran transferir ni acumular-se a altres minuts gratuïts aconseguits en un altre compte. Els minuts gratuïts no tenen valor monetari, de mercat o patrimonial i no donaran mai lloc a una conversió en moneda.

14.2.5 Informació

L’Usuari serà informat del crèdit de minuts gratuïts per correu electrònic. L’Usuari podrà a més consultar el nombre de minuts comptabilitzats per ell i el saldo dels seus minuts gratuïts en el seu Espai personal, en l’apartat «Saldo de minuts».

Cal precisar que al donar-se de baixa en el Servei CITYSCOOT, l’Usuari perdrà el benefici de tots els seus minuts gratuïts acumulats i, en general, tots els avantatges del programa de fidelitat.

 14.2.6 Responsabilitat

CITYSCOOT queda exempta de qualsevol responsabilitat per les conseqüències directes o indirectes de les possibles anomalies o el possible mal funcionament del programa de fidelitat CITYSCOOT, independentment de les causes. No obstant, en cas d’un mal funcionament del programa de fidelitat, CITYSCOOT s’esforçarà al màxim per prorrogar, per un període equivalent al del mal funcionament, el benefici dels minuts acumulats i dels avantatges adquirits per l’Usuari.

En cas d’impugnació de l’import de minuts acumulats o del saldo de minuts de l’Usuari, només es tindran en compte les dades incloses a la base de dades de CITYSCOOT.

ARTICLE 15: SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DE L’ACCÉS AL SERVEI CITYSCOOT

CITYSCOOT es reserva el dret de suspendre temporalment l’accés al servei d’un Usuari en cas de suspensió del Servei per part de CITYSCOOT pel motiu que sigui. El saldo positiu de minuts es mantindrà en el seu cas mentre duri la suspensió.

CITYSCOOT es reserva el dret de bloquejar temporalment l’accés de l’Usuari al Servei o de rescindir la seva Inscripció en els següents casos, sense previ avís i sense que s’hagi d’indemnitzar de cap manera a l’Usuari:

 • Conduir amb una taxa d’alcohol superior a la que correspongui a l’usuari o usuària.
 • Conduir sota la influència de drogues o medicaments.
 • Conduir de forma temerària o imprudent.
 • Ús o sospita d’ús dels Identificadors d’un Usuari per part de tercers.
 • Ús abusiu o fraudulent del Servei.
 • Conduir sense el permís de conduir en vigor.
 • La manca d’aportació del certificat amb els punts disponibles al permís de conduir (obtenció via web de la DGT) en un període de 15 dies des de la sol·licitud d’inscripció, de conformitat amb el que preveu l’article 4 d’aquestes CGUS.
 • Falsificació, omissió o inexactitud de la informació o de la documentació transmeses per un usuari o per tercers que actuïn per compte de l’Usuari.
 • La manca d’actualització de les dades de l’Usuari en el seu Espai personal.
 • Divulgació o ús il·lícit de les dades del compte de l’Usuari.
 • Aplicació de qualsevol procediment tècnic que tingui per objecte o com a efecte eludir aquestes CGUS o menyscabar els interessos de CITYSCOOT o dels seus Usuaris.
 • Impagament o incident de pagament de l’Usuari, o invalidesa de la targeta bancària de l’Usuari, sense regularitzar en un termini de quinze (15) dies; cal precisar que l’accés al servei podrà suspendre durant el termini de regularització.
 • Mal ús de l’escúter.
 • Ús del vehicle per a la comissió de delictes.
 • Portar com a passatger una persona menor d’edat incomplint les normes vigents.
 • Incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les seves obligacions en el marc d’aquestes CGUS.
 • En cas d’interrupció o de suspensió del Servei per qualsevol motiu, sigui quin sigui, especialment en les condicions estipulades a l’article 12 d’aquestes CGUS. 

ARTICLE 16 – LEGISLACIÓ APLICABLE I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Aquest contracte es regeix pel dret comú espanyol.

Sense perjudici dels drets que poguessin assistir a l’Usuari en la seva condició de consumidor o usuari, les parts, amb renúncia expressa al seu fur propi, sotmeten qualsevol controvèrsia o litigi que pogués sorgir de la interpretació o execució d’aquest contracte als Jutjats i Tribunals de la ciutat on es presti el servei.

ARTICLE 17: COMUNICACIÓ DE LES CGUS ALS USUARIS; MODIFICACIÓ

 17.1 Comunicació i acceptació de les Condicions Generals d’Ús del Servei

Les CGUS se sotmeten a l’acceptació de client en el moment de la creació del seu compte CITYSCOOT.

Les CGUS en vigor poden consultar-se en qualsevol moment en el Lloc d’Internet o en el seu Aplicació.

17.2 Modificació de les CGUS 

Aquestes CGUS (incloses les tarifes i les sancions aplicables) podran actualitzar-se segons el criteri exclusiu de CITYSCOOT. La seva actualització es posarà en coneixement de l’Usuari per qualsevol mitjà i, en particular, a través de l’Aplicació, en el moment de realitzar la seva reserva d’un escúter.

En cas de modificació de les CGUS feta després de la seva Inscripció, es convidarà a l’Usuari a acceptar les noves condicions generals d’ús abans de la seva pròxima reserva. En cas contrari, l’Usuari serà lliure de deixar d’utilitzar el Servei i podrà donar-se de baixa seguint el procediment descrit més amunt en l’article 5.4.

Qualsevol modificació d’aquestes CGUS es considerarà acceptada per l’Usuari, que estarà subjecte a elles, quan l’Usuari, un cop informat d’aquestes modificacions, segueixi utilitzant el servei. 

ANNEX 1: TARIFES

– 0,26 € PER MINUT

El preu aplicable per als «paquets de minuts» és el preu proposat en l’Aplicació en el moment de l’adquisició.

 

 

ANNEX 2: TABLA RESUM DE LES SANCIONS

Els imports de les sancions, exceptuant les multes, inclouen l’IVA.

TIPO DE INFRACCIÓ O INCIDÈNCIA

SANCIONS

Abandonament de l’escúter durant el Lloguer fora de zona

El Lloguer es mantindrà efectiu sense límit de facturació fins a la devolució de l’escúter per part de l’Usuari o, en cas que aquest es negui a fer-ho, fins a la seva recuperació per part de CITYSCOOT. A més del Lloguer consumit fins que CITYSCOOT o un mecànic encarregat per aquesta es faci càrrec efectiu de l’escúter (en un termini màxim de 48 hores), es facturaran a l’Usuari les despeses de trasllat de l’escúter fins a la Zona CITYSCOOT (o el taller) establerts en funció de la localització de l’escúter:

– A les ciutats limítrofes no incloses a la zona: 100 €

– En altres llocs: 200 €

Devolució de l’escúter en una zona privada no accessible al públic

Es facturaran a l’Usuari responsable de la devolució de l’escúter a la zona privada no accessible al públic 20 € per hora a partir de la finalització del Lloguer (incloses les zones de tancament del servei), fins al dipòsit de l’escúter en una zona accessible al públic dins de la Zona CITYSCOOT, més 50 € per despeses de desplaçament.

+ Suspensió immediata de l’accés al servei.

impagament

Impagament dels imports deguts a CITYSCOOT per l’Usuari.

Suspensió de l’accés al servei fins al pagament dels imports deguts.

Avería Avaria de bateria causada per la negligència de l’Usuari i que impliqui la intervenció de CITYSCOOT o d’un mecànic encarregat per CITYSCOOT.

Despeses de trasllat de l’escúter fins a la Zona CITYSCOOT (o el taller), determinats en funció de la ubicació de l’escúter:

– A les ciutats incloses (íntegrament o parcialment) a la Zona CITYSCOOT: 50 €

– A les ciutats limítrofes no incloses a la zona: 100 €

– En altres llocs: 200 €

 

Pèrdua o deteriorament del Casc

Facturació de 150 € per cobrir la substitució de casc i les despeses d’intervenció

Incompliment per part de l’Usuari del procediment d’assistència establert en 7.5 Sinistre no declarat per l’Usuari. Documentació o esdeveniment no comunicat a CITYSCOOT dins de les 48 hores següents a la reclamació o a la sol·licitud de CITYSCOOT. Robatori no declarat a les autoritats

policiales.

Despeses de gestió de 200 euros.

+ Despeses de repatriació de l’escúter:

– A les ciutats incloses (parcial o totalment) a la zona CITYSCOOT: 50 euros.

– A les ciutats veïnes no incloses a la zona: 100 euros.

– En altres llocs: 200 euros.

+ Suspensió immediata de l’accés al servei.

Omissió o inexactitud en la informació facilitada per l’Usuari

en el moment de la Inscripció en el Servei o d’accedir a el Servei que puguin portar a una modificació de les garanties aportades pel contracte d’assegurança, o que puguin causar perjudicis a CITYSCOOT.

Reparació per part de l’Usuari del perjudici sofert per CITYSCOOT o per qualsevol tercer causat directament per la inexactitud o l’omissió de les dades facilitades per l’Usuari.

+ Suspensió immediata de l’accés al servei

R Retirada de l’escúter al dipòsit o pels serveis de la policia

degut a un estacionament autoritzat autoritzat.estacionament no autoritzat

Facturació a l’últim Usuari que hagi estacionat l’escúter:

– De les despeses de trasllat d’un dels nostres agents o el nostre proveïdor de serveis per anar a buscar l’escúter al dipòsit i retirar-lo: 50 €

– De les despeses de dipòsit reals limitats a una jornada de dipòsit.

– De l’import del possible Lloguer en curs fins a la devolució de l’escúter a la Zona CITYSCOOT o en els tallers de CITYSCOOT.

 

Infraccions

Infracció per estacionament, per mala conducta, per excés de velocitat o per incompliment de la normativa en matèria de trànsit i seguretat viària.

La infracció es tractarà d’acord amb l’article 11 de les CGUS. A més de la multa corresponent, danys i perjudicis que els puguin ocasionar, es facturaran a l’Usuari 15 € per despeses de gestió.

S Sinistre 

Sinistre sense tercer responsable o robatori de l’escúter (En general, tots els casos en què la franquícia de robatori o danys sigui aplicable)

Imports pagadors en el marc de la franquícia (vegeu l’Annex 2

+ Despeses de repatriació de l’escúter:

– A les ciutats incloses (parcial o totalment) a la zona CITYSCOOT: 50 euros.

– A les ciutats veïnes no incloses a la zona: 100 euros.

– En altres llocs: 200 euros.

+ Despeses de gestió de 100 € que cobreixen les gestions amb l’asseguradora i l’oficina de peritatge encarregada.

 
 
 

 

ANNEX 3: TAULA RESUM DE LES FRANQUÍCIES APLICABLES PER GARANTIA

GARANTIES INCLOSES

FRANQUÍCIES

Responsabilitat civil

Garantia del conductor

Franquícia «Dany permanent a la integritat física i psíquica» del 15 %

Catàstrofes naturals

Franquícia legal de 380 €

Desastres tecnològics

Robatori

Franquícia: 350 € (exclòs el casc)

Incendi – Forces de la natura

Franquícia: 350 € (exclòs el casc)

Atemptats

Danys en qualsevol accident

Franquícia: 350 € (exclòs el casc)

Assistència